สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ค่านิยมองค์กร พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ผลผลิต จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. วิสัยทัศน์
      นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ อ่านคล่อง เขียนคล่อง
ต้องเป็นคนดี  มีความสามารถ  อยู่อย่างพอเพียง และมีความสุข
    
2. ค่านิยมองค์กร
            นิติธรรม  ซื่อสัตย์  ประหยัด  บริการด้วยใจ  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างอื้ออาทร
3. พันธกิจ
      1. จัดให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
      2. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
      3. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม 12 ประการ และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้เรียน
      4. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
      5. จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
      6. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      7. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. เป้าประสงค์
      เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จึงกำหนดเป้าประสงค์ ดังนี้
      1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ
      2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ เสมอภาค
      3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางาน ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
      4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
      5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เน้นการทำงานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการแบบ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และกระจายอำนาจและ ความรับผิดชอบ
สู่สถานศึกษา
5.กลยุทธ์
       จากวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร พันธกิจ เป้าประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2  จึงกำหนดกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 6 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
     กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้ารับการศึกษาจนจบการศึกษา
ภาคบังคับ
     กลยุทธ์ที่ 2 เร่งรัดพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ
     กลยุทธ์ที่ 3 เร่งรัดการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ และมีความสุข
     กลยุทธ์ที่ 5 สนับสนุนการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
6. ผลผลิต
           สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มีการดำเนินงาน 6 ผลผลิต ตามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
           1. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
           2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
           3. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
           4. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
           5. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           6. ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
           7. จุดเน้น และตัวชี้วัดการดำเนินงาน
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ได้กำหนดจุดเน้นการดำเนินงาน ตามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยแบ่งเป็น 6 จุดเน้น ดังนี้
           1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
           2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
           3. จุดเน้นด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
           4. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
           5. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
           6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้
    1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
    1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
    1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น
    1.4 สถานศึกษาใช้ STEM Education BBL DLTV
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สำคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้
     2.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
ที่สมดุล เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข
     2.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้
     2.3 ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง
     2.4 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดเพิ่มขึ้น
     2.5 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น
     2.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว และได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานทำในอนาคต
     2.7 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะ การใช้
เทคโนโลยี ที่เหมาะสมตามช่วงวัย
     2.8 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
     3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
     3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง
     3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล ได้แก่
     4.1 ผู้พิการ
     4.2 ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพื้นที่พิเศษ
     4.3 ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
     4.4 ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์การเรียน
     4.5 ผู้เรียนที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ
ตัวชี้วัดด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
           1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม
                - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
                - โครงสร้างเวลาเรียนได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
                - สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น
                -ร้อยละ 90 ของสถานศึกษา ใช้ STEM Education BBL DLTV
             2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่สำคัญสู่มาตรฐานสากล
                - ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมตามช่วงวัย
                - ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออกเขียนได้
                - ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไปทุกคน อ่านคล่องเขียนคล่อง
                - ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (NT) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓
                - ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓
                - ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีแรงจูงใจสู่อาชีพและการมีงานทำในอนาคต
                - ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะการใช้เทคโนโลยี
                - ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนต่อสายอาชีพ
                - ผู้เรียนทุกคนได้รับการวัดและประเมินผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (E-testing)
              3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสานึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
                 - ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ สอดคล้องตามช่วงวัย
                 - ผู้เรียนทุกคนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                 - ผู้เรียนทุกคนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
              4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
            จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
   1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคล และสถานศึกษา
                  1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
                  1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสารที่ทันสมัย
                  1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน
                  1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
                  1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
                  1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
              2. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานทุกด้าน ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
              3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกำลังใจในการทางาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
              4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
           ตัวชี้วัดด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
             1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ตรงตามความต้องการของบุคคล และสถานศึกษา
                 - ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผ่านการประเมินการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีทักษะกระบวนการคิด การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
                 - ศึกษานิเทศก์ทุกคน สามารถนิเทศและช่วยเหลือครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
                 - ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี ID-Plan และนาไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
              2. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
                  - ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝัน และโรงเรียนดีประจำตำบล
โรงเรียนประชารัฐ) มีความสามารถบริหารสถานศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไป
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทำงาน และมีผลการปฏิบัติงาน
                  - ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
              4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนสรรหา ย้าย โอน ครู และบุคลากร ทางการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
                  - คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา
มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
              จุดเน้นด้านพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
               1. สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ
               2. หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
              ตัวชี้วัดด้านพัฒนากำลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
               1. สถานศึกษาทุกแห่งสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียน สายสามัญ
               2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
              จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
               1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
               2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน หรือซ้ำชั้น มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
               3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน
              ตัวชี้วัดด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
               1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
               2. ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน หรือซ้ำชั้น ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
               3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน
              จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
               1. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
               2. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่น ในการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
               3. หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
               4. ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้
              ตัวชี้วัดด้าน ICT เพื่อการศึกษา
               1. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
               2. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่น ในการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
               3. หน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
               4. ผู้เรียนทุกคนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้
              จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
               1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ การสร้างเครือข่าย และรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน
                   1.1 สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กำหนดได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
                   1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา
                   1.3 สถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการกระจายอำนาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                   1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการร่วมกันโดยใช้การวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตำบล (Educational Maps)
                   1.5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ cluster อย่างมีประสิทธิภาพ
                   1.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โดยใช้มาตรฐานสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
                   1.7 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการ สวัสดิภาพ และความปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่พิเศษ
                   1.8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ กำกับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
                   1.9 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรรงบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
รายหัว ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ
                   1.10 หน่วยงานทุกระดับ ยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์
                   1.11 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
                   1.12 หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
               2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
                  2.1 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา
                  2.2 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา
                  2.3 หน่วยงานทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา
              ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการ
              1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ การสร้างเครือข่าย และรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน
                  - สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มุ่งเน้นการกระจายอำนาจ การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน
                  - สถานศึกษาทุกแห่งที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กำหนด
                  - ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาขนาดเล็กบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
                  - ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาระดับตำบลมีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                  - เครือข่าย cluster ทุกแห่ง บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                  - สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติต่างๆ และบูรณาการในการจัด การเรียนรู้
                  - ร้อยละ 80 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับดีมากขึ้นไป
                  - เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และงบลงทุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87
                  - ร้อยละ 1 ของสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง
                  - สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนและดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                  - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านการประเมินตามโครงการคุณธรรม และ ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
                  - หน่วยงานทุกระดับมีผลงานเชิงประจักษ์ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
                  - สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ร้อยละ 80 มีงานวิจัยและนาผลการวิจัย ใช้พัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
               2. หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
                   - สำนักเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่ง ได้รับความร่วมมือ ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
                  - สถานศึกษาทุกแห่งในโครงการโรงเรียนประชารัฐ สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้บริหาร

Boss T

ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒

ลิ้งค์เว็บไซต์

smss 300x171

sinn67

13925113 831881320246743 2641082223238218034 n

Logo pracharatSchool

thumb file

e money

e MES

banner emis re

Header OIC Logo

sujarit lbr2

sujarit sc

tepe re1

th icon 1

Banner elearning

boysc 01edu

Banner Form

rong

Facebook

เว็บไซต์กลุ่ม สพป.ลบ. 2

กลุ่มอำนวยการ
 โทร. 080 663 2211
โทร. 0 3677 1496
director034@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 โทร. 080 661 7117
kunmananas@gmail.com
กลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 080 663 9944
โทร. 0 3677 1494
policelop2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 084 776 0005
songsermlopburi2@windowslive.com
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 โทร. 084 776 0003
nitedlbr.2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
โทร. 081 947 0767 
 akachon5@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โทร. 081 947 1076 
auditinternallop2@gmail.com
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. 084 7761551
โทร. 0 3677 1493
financeandasset@gmail.com

เว็บไซต์ในสังกัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

297045
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
863
1065
3064
289423
10080
25683
297045

Your IP: 54.196.182.102
2017-12-14 20:43

วิดีโอ สพป.ลพบุรี เขต ๒