• วิสัยทัศน์

        นักเรียน ครู บุคลากรมีคุณธรรม นำสู่คุณภาพที่เป็นเลิศ เปิดโอกาสในการรับการศึกษาอย่างทั่วถึงพึงบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เรียนรู้งานประชาคมอาเซียน เพียรน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

• ค่านิยมองค์กร

          นิติธรรม  ซื่อสัตย์  ประหยัด  บริการ  เอื้ออาทร  มุ่งมั่น  ประสาน  เรียนรู้

• พันธกิจ      

    1. ส่งเสริม สนับสนุนประชากรวัยเรียนทุกคน เข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    2. พัฒนา นักเรียน ครู และบุคลากรให้มีคุณธรรม
    3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
    4. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
    5. ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
    6. ส่งเสริม สนับสนุนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

• เป้าประสงค์

4.1 ด้านผู้เรียน
      4.1.1 นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ
      4.1.2 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
      4.1.3 นักเรียนปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 12 ประการ
      4.1.4 นักเรียนอ่านออก เขียนได้ 
      4.1.5 นักเรียนมีทักษะในการคิด 
      4.1.6 นักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
      4.1.7 นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ
      4.1.8 นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิต
      4.1.9 นักเรียนมีสุนทรียภาพ ด้านศิลปะ ด้านดนตรี และกีฬา

4.2 ด้านครูและบุคลากร
      4.2.1 ครูและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
      4.2.2 ครูและบุคลากรมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
      4.2.3 ครูและบุคลากรดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      4.2.4 ครูและบุคลากรเป็นผู้นำทางวิชาการ
      4.2.5 ครูมีความรู้และทักษะในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

4.3 ด้านการบริหารจัดการ
      4.3.1 สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ
      4.3.2 สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 กลยุทธ์      

         จากวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร พันธกิจ เป้าประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 จึงกำหนดกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 6 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้

        กลยุทธที่ 1 เพิ่มโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้ารับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับ
        กลยุทธที่ 2 เร่งรัดพัฒนา นักเรียน ครู และบุคลากรให้มีคุณธรรม
        กลยุทธที่ 3 เร่งยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
        กลยุทธที่ 4 กำกับ ติดตามให้สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
        กลยุทธที่ 5 เร่งรัดการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
        กลยุทธที่ 6 กำกับ ติดตามให้นักเรียน ครู และบุคลากร นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

จุดเน้นการดำเนินงาน

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ได้กำหนดจุดเน้นการดำเนินงาน ตามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน
        1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญ สู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้
              1.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านการใช้เหตุผลที่เหมาะสม
              1.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นต้นไปได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ ด้วยการแนะแนว
ทั้งโดยครูและผู้ประกอบอาชีพต่าง ๆ (ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า สถานประกอบการใน/นอกพื้นที่) และได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะ ที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต
             1.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
      1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทยห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
            1.2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ใฝ่ดี
            1.2.2 นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ใฝ่เรียนรู้
            1.2.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อยู่อย่างพอเพียง
            1.2.4 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุ่งมั่นในการศึกษา และการทำงาน
     1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่ง เสริม และพัฒนาเต็มศักยภาพ
            1.3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
            1.3.2 เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน
            1.3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ
            1.3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวสถานประกอบการ บุคคล องค์กรวิชาชีพ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น และการศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
            1.3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย

ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
       2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และสมรรถนะ ผ่านการปฏิบัติจริงและการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
            2.1.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการคิด การวัดประเมินผลของครู ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนเป็นรายบุคคล
           2.1.2 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในวิชาที่โรงเรียนต้องการได้ด้วยตนเองหรือใช้สื่อเทคโนโลยี
           2.1.3 ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยเขตพื้นที่การศึกษา และโดยเพื่อนครู ทั้งในโรงเรียนเดียวกัน หรือระหว่างโรงเรียนหรือภาคส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน
          2.1.4 ครูได้รับการช่วยเหลือให้จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูในพื้นที่ ทั้งในโรงเรียนเดียวกันระหว่างโรงเรียน หรืออื่น ๆ ตามความเหมาะสม
          2.1.5 ส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจัดการเรียนรู้ได้ในระดับดี
      2.2 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มที่มีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน
      2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม
      2.4 องค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและจัดสรรครู ตระหนัก และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่/ย้ายไปบรรจุ มีความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ชุมชนและสังคม

ส่วนที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ

     3.1 สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เน้นการกระจายอำนาจ การมี
ส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน (Participation and Accountability)
        3.1.1 โรงเรียนที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกและที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไขแทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และเป็นผู้ประสานงานหลักให้โรงเรียนทำแผนพัฒนาเป็นรายโรงร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
        3.1.2 สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และการมีความรับผิดชอบต่อ
ผลการดำเนินงาน
        3.1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดกรรอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานมีระบบการนิเทศ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลสถานศึกษาและครูที่เข้มแข็ง
       3.1.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น/อัตราการออกกลางคันลดลง/มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง
       3.1.5 องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเร่งรัดและติดตามการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็งเป็นกัลยาณมิตร
   3.2 สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
       3.2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
       3.2.2 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน ได้ระดับมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหรือผ่านการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)


ผู้บริหาร

Boss T

ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ
ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒

ลิ้งค์เว็บไซต์

amss banner

smss banner

13925113 831881320246743 2641082223238218034 n

Logo pracharatSchool

e money

e MES

banner emis re

sujarit lbr2

sujarit sc

tepe re1

th icon 1

Banner elearning

boysc 01

Banner Form

banner 150159

 

Facebook

เว็บไซต์กลุ่ม สพป.ลบ. 2

กลุ่มอำนวยการ
 โทร. 080 663 2211
โทร. 0 3677 1496
director034@gmail.com
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 โทร. 080 661 7117
kunmananas@gmail.com
กลุ่มนโยบายและแผน
โทร. 080 663 9944
โทร. 0 3677 1494
policelop2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
โทร. 084 776 0005
songsermlopburi2@windowslive.com
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
 โทร. 084 776 0003
nitedlbr.2@gmail.com
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
โทร. 081 947 0767 
 akachon5@gmail.com
กลุ่มตรวจสอบภายใน 
โทร. 081 947 1076 
auditinternallop2@gmail.com
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
โทร. 084 7761551
โทร. 0 3677 1493
financeandasset@gmail.com

เว็บไซต์ในสังกัด

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

150027
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
279
296
5471
139274
17798
16632
150027

Your IP: 54.81.113.71
2017-06-25 20:55

วิดีโอ สพป.ลพบุรี เขต ๒